logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes31
mod_vvisit_counterVčera532
mod_vvisit_counterTento týždeň2773
mod_vvisit_counterTento mesiac10351
mod_vvisit_counterVšetky2246455
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 05 December 2013 08:53

ZŠ s MŠ Krajné
916 16 Krajné 173


Č. zákazky : 01/2013

V ........Krajnom........, dňa : ....28.10.2013....

VÝZVA

na predloženie ponuky na dodanie tovaru resp. poskytnutia služieb , resp. uskutočnenia stavebných prác
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : ZŠ s MŠ Krajné
Sídlo organizácie : 916 16 Krajné 173
IČO: 36128449
DIČ: 2021639763
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 6942078001/5600
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Medveď
Č. tel.: 032/7786107
mobil: 0915792159
e- mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : Revízia prenosných elektrických zariadení
Druh zákazky: * tovar/služby/práce ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto dodania tovaru/poskytnutia služby /uskutočnenia prác: ZŠ s MŠ Krajné
Termín dodania tovaru/poskytnutia služby /uskutočnenia prác: 05.11.2013
Stručný opis zákazky: pravidelná kontrola všetkých prenosných elektrických zariadení vedených v inventári kabinetov a učební školy, potvrdenie prevádzkový kariet, založenie nových kariet
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednoduchú zákazku na bežný tovar, služby – tzn. nižšia ako 20 000 € bez DPH, uskutočnenia stavebných prác – nižšia ako 30 000 € bez DPH počas lehoty plnenia predmetu zmluvy.
IV. Podmienky financovania: vlastný rozpočet
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/
VI. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do .........31.10.2013..................do ..15.00..hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie : ZŠ s MŠ Krajné
Sídlo organizácie: 916 16 Krajné 173
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Medveď
Č. tel.: 032/7786107, 0915792159
e- mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritériami budú: referencie a osobné dobré skúsenosti, dostupnosť a miesto podnikateľskej činnosti, technická pripravenosť, podpora zamestnanosti v obci, servisná dostupnosť, ponúknutá cena prípadne iné kritéria
VIII. Obsah ponuky :
Ponuková cena
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
Návrh zmluvy
IX. Lehota viazanosti / dátum, do ktorého je potrebné podpísať zmluvu / 04.11.2013
IX. Ostatné /
Miesto a dátum odoslania výzvy : v Krajnom, dňa : .....28.10.2013......

Mgr. Milan Medveď
riaditeľ školy
 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2023 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!